ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.drehata.bg

 

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ! Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тях. 

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "Drehata”, собственост на „Прититекс” ООД и наричано по-долу „Drehata”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://drehata.bg/ (наричани по-долу Потребители), от друга.

 


„Прититекс ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201207477, със седалище и адрес на регистрация: гр. Банкя, ул.Зорница 22, с адрес за официална кореспонденция гр. София ул.Васил Левски 152 /бивша ул. Мраморско шосе 21/,                                                                                   имейл адрес: drehata@gmail.com ;телефон:0878422521

 

            Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни.

 

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

1.Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

2. Във всички случаи на рекламация се отчита спецификата, че мнозинството от стоките, продавани от „Drehata”, са стоки втора употреба, носени или нови. Като в профила на всеки продаван артикул е описано неговото състояние, потвърдено със снимка. Съответно артикулите са единични бройки и нямат дублиращи се такива, с които да бъдат заменени.

3.Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

4.Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

5. Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

6.Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „Drehata“ ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. В този случай се отчита спецификата, че мнозинството от стоките, продавани от „Drehata”, са стоки втора употреба, носени или не нови и в профила на всеки продаван артикул е описано неговото състояние, потвърдено със снимка. Съответно артикулите нямат дублиращи се такива, с които да бъдат заменени.

7.При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

8 Рекламацията се подава устно на посочения от „Drehata“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.

9. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

10. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

- Касов бон или фактура;

- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

-други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

  1. Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

12, Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

13.„Drehata“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

14. Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната точка, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

  1. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
  2. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

- разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

- намаляване на цената.

  1. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  2. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

 

1 Органите, регулиращи дейността на „Drehata“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

За КЗЛД:

  • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
  • тел: 02/91-53-518
  • email: kzld@cpdp.bg
  • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

 

1. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

2.Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

3. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

4. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „Drehata“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;

5. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show